Veronika Šramová študovala na FRI tri stupne štúdia bez prerušenia do r. 2005 do r. 2013. Študijný odbor bol Manažment a Informačný manažment. V súčasnosti pracuje ako výskumný pracovník v Centre pre Transfer Technológií Žilinskej univerzity v Žiline, kde je zodpovedná za aktivity a vedenie Technologického inkubátora UNIZA.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI UNIZA?

Zaujal ma študijný smer Informačný manažment, čo bolo v tej dobe aj v súčasnosti progresívnym smerom v rámci uplatnenia sa vo vybraných spoločnostich na Slovensku aj v zahraničí.

 

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše pôvodné očakávania?

Moje očakávania boli naplnené. Na začiatku som si plne neuvodomovala, čo všetko môže byť v budúcnosti prínosom.

Vyjadrite, ako Vás pripravilo štúdium na FRI UNIZA na Vašu profesionálnu kariéru?

Štúdium na FRI ma pripravilo na profesionálnu kariéru veľmi dobre. Skoro všetko dodnes využívam aj vo svojej práci a projektoch, na ktorých pracujem. Netvrdím, že je potrebné zásadne prinášať nové predmety do výučby, je však potrebné udržiavať krok s trendom v rámci vývoja v jednotlivých oblastiach výučby a podľa toho vylepšovať a obmieňať informácie, ktoré sú študentom prednášané. S tým súvisí aj kontinuálne vzdelávanie zamesnancov fakulty, výmena znalostí so zahraničím a pod. K niektorým predmetom by som pridala praktické workshopové hodiny.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Svoje pracovné prostredie vnímam v súčasnosti veľmi dobre. S prácou a jej možným smerovaním do budúcnosti som spokojná. Po doktorandskom štúdiu som nastúpila do svojej súčansnej práce a ešte som ju neopustila. Je to progresívna oblasť s neustálymi zmenami, vývojom a možnosťami do budúcna.

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI UNIZA do pracovného prostredia.

Problémy s prechodom do pracovného prostredia som nemala, pretože aj počas doktorandského štúdia už pribudlo dosť veľa povinností. Nevnímala som to nijako zásadne, pribudla však isto zodpovednosť. Súčasťou mojej práce je kontinuálne vzdelávanie, takže od ukončenia školy sa vzdelávam pravidelne v rôznych oblastiach, pretože moja práca si vyžaduje znalosti vo viacerých odboroch minimálne vo forme prehľadu a schopnosti zorientovať sa v rôznych druhoch problematiky. 

Je možné porovnať študentský život na FRI UNIZA s Vaším súčasným pracovným životom?

Teraz som v pozícii, že je jednou zo súčastí mojej práce študentov aj vzdelávať, organizovať pre nich podujatia, pomáhať im s projektmi, prepájať ich s praxou a mnoho iného. Takže viem vo veľkej miere ťažiť zo skúseností, čo nám ako študentom možno chýbalo a teraz je ľahšie sa k tomu dostať. Určite mi utkvelo realatívne veľké množstvo projektov, na ktorých sme pracovali počas celého štúdia.

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste opäť študovať na FRI UNIZA?

Vzhľadom na zameranie, ktorému sa neustuále venujem, tak je to veľmi pravdepodobné. Vnímam progres a zacielenie fakulty stále aktuálne a smerodajné pre oblasti, ktoré ma profesne zaujímajú.

Odporučili by ste štúdium na FRI UNIZA ďalším generáciám?

Určite áno a aj to štúdium často odporúčam. Dôvodom sú aj flexibilne zamerané predmety prepojené so získavaním praktických zručností.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI UNIZA pre Váš podnik?

Určite sú pre oddelenie Centra pre Transfer Technológií zaujímaví. Vybraní študenti spĺňajú predpoklady pre túto prácu.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI UNIZA?

Aby sa menej vyhovárali na okolnosti, využívali všetky príležitosti, ktoré sa im ponúknu, aby cestovali minimálne na Erasmus už počas štúdia a aby boli dravejší.

Popíšte prosím, víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

Ako som spomenula, súčasťou mojej práce je kontinuálne vzdelávanie, takže je to stály rozvoj v oblastiach zamerania mojej práce. Určite vidím svoju budúcnosť v rámci riešenia nosných aktivít Technologického inkubátora v rámci Centra pre Transfer Technológií na národnej a nadnárodnej úrovni a a v rámci práce s pevnou základňou startupov a inovatívnych projektov, ktoré majú potenciál vzniku aj na Žilinskej univerzite.

Sledujete naďalej život na FRI?

Áno. 

Ďakujeme za Váš čas a ochotu podporiť vzdelávanie, vedu a výskum.