O ALUMNI FRI

Poslaním združenia je poskytovať informačné, vzdelávacie, kultúrne a spoločenské služby všetkým svojim členom. Ukončením vysokoškolského štúdia na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline nemusia absolventi vysokej školy ukončiť aj vzťahy so svojou „alma mater“. Prostredníctvom združenia AlumniFRI môžu zostať vzťahy s vysokou školou živé. Absolventi sa môžu zapájať do diania na fakulte a byť informovaní o všetkom dôležitom. Našou snahou je vzájomne spojiť čo najviac absolventov a podporovateľov fakulty, a tak vytvoriť veľkú komunitu priateľov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Vysoká škola vám môže dať veľa aj po jej skončení.

Hlavné činnosti združenia sú:

 • Spájať a združovať absolventov, priateľov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.
 • Podporovať rozvoj vzdelávania a kvality štúdia na fakulte.
 • Vytvárať podmienky a prostredie pre vzájomnú pomoc, výmenu poznatkov a informácií medzi absolventmi navzájom, absolventmi a fakultou, absolventmi a priateľmi združenia.
 • Vyhovieť záujmom a požiadavkám svojich členov v odbornej, spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti.
 • Informovať svojich členov o činnosti fakulty a aktivitách združenia, konajúcich sa na vysokej školy aj mimo nej.
 • Organizovať pre svojich členov konferencie, semináre, kurzy a iné odborné, kultúrne a športové podujatia.
 • Spolupracovať so svojimi členmi pri nadväzovaní kontaktov so zahraničnými subjektami, pri výmene informácií, zabezpečovaní stáží, exkurzií a pri iných formách získavania nových informácií a poznatkov.
 • Spolupracovať s organizáciami s podobným zameraním na Slovensku a v zahraničí.
 • Realizovať nakladateľskú a vydavateľskú činnosť.
 • Realizovať reklamnú činnosť.
 • Napomáhať k zabezpečeniu viaczdrojového financovania Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline v súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

 
Predmetom podnikateľskej činnosti združenia je:

 • Organizovanie kurzov, školení a seminárov.
 • Organizovanie kongresov a výstav.
 • Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
 • Reklamné a marketingové služby.
 • Počítačové služby.
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

AlumniFRI, občianske združenie (ďalej len združenie) bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 18. marca 2015 pod č. VVS/1-900/90-45623. Združenie bolo zapísané do živnostenského registra dňa 8. augusta 2015 na Okresnom úrade Žilina, č. živnostenského registra 580-56601, na základe živnostenského oprávnenia môže vykonávať podnikateľskú činnosť.

PARTNERI

Kalendár

Sme aj na Facebooku