Dovoľujeme si vás osloviť s ponukou na členstvo v občianskom združení ALUMNI FRI. ALUMNI FRI je združenie (nezisková organizácia) absolventov a priateľov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktorého cieľom je podporovať činnosť a rozvoj Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, udržovať vzájomné kontakty jej absolventov i priateľov a prehlbovať spoluprácu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity s občanmi regiónu, v ktorom sídli.

Členovia združenia majú právo zúčastňovať sa činnosti združenia a taktiež voliť a byť volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia. Člen združenia má právo:

 1. podieľať sa na činnosti združenia,
 2. zúčastňovať sa akcií organizovaných združením,
 3. byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia,
 4. plniť uznesenia orgánov združenia,
 5. zúčastňovať sa rokovaní orgánov hodnotiacich výsledky činnosti združenia,
 6. podávať podnety, návrhy i pripomienky,
 7. voliť a byť volený do orgánov združenia, pričom podmienkou zvolenia kandidáta do funkcie je
 8. jeho bezúhonnosť a vek nad 18 rokov.

Člen združenia má povinnosť:

 1. dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činností realizovaných
 2. v združení,
 3. dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom združenia,
 4. dbať o dobré meno združenia,
 5. podľa svojich možností podporovať činnosť združenia,
 6. riadne a včas zaplatiť ročný členský príspevok,
 7. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo otázok nás neváhajte kontaktovať. V prípade akceptácie našej ponuky a súhlasu so stanovami záujmového združenia Alumni FRI, Vás poprosíme o vyplnenej príslušnej záväznej prihlášky.