RKMC je poradenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti podnikových informačných systémov a patrí medzi popredných slovenských dodávateľov systémov SAP. Má dlhoročné skúsenosti konzultačného tímu s riešeniami SAP, silnú zákaznícku bázu a veľký záujem o nové riešenia a technológie.

Uveďte predpoklady pre Vašich potenciálnych zamestnancov.

Predpokladom pre prijatie absolventa na pozíciu „vývojár“ je určite istá úroveň znalosti viacerých programovacích jazykov. Pre pozíciu „konzultant“ je vyžadovaný základný prehľad podnikových procesov. Medzi všeobecné podmienky, ktoré sú vyžadované od všetkých uchádzačov sa radia:

  • samostatnosť,
  • cieľavedomosť,
  • všeobecná rozhľadenosť,
  • schopnosť pracovať v tíme,
  • znalosť cudzieho jazyka, atď.

Poznáte Fakultu riadenia a informatiky (FRI), UNIZA?

Zástupca spoločnosti RKMC pozná FRI, nakoľko on sám je jej absolvent. Keďže uviedol, že u neho funguje tzv. spomienkový efekt, nemôže s odstupom času dostatočne objektívne ohodnotiť jeho vzťah ku FRI, avšak jeho celkový dojem je veľmi pozitívny.

Absolventi ktorých študijných odborov sú pre Vašu spoločnosť zaujímaví a prečo?

Vzhľadom na pole pôsobnosti spoločnosti RKMC sú pre ňu, ako pre potenciálneho zamestnávateľa, najzaujímavejší práve absolventi z odboru informatika a informačný manažment.

Ako vnímate pripravenosť absolventov FRI pre prax resp. Váš biznis?

Zástupca spoločnosti RKMC uviedol, že pripravenosť absolventov FRI pre prax je nutné hodnotiť veľmi individuálne. Sám mal možnosť stretnúť absolventov všetkých kategórií.

Čo by ste odporučili implementovať do štúdia, aby absolventi FRI boli lepšie pripravený pre prax?

Zástupca spoločnosti RKMC nevedel na uvedenú otázku odpovedať, nakoľko nepozná aktuálny obsah štúdia. Odhadom ale uviedol, že je podľa neho absolvent FRI pripravený na prax. Ďalej poznamenal, že záleží iba od študentov, akú veľkú majú ochotu absorbovať vedomosti. Odporúčaním zo strany spoločnosti RKMC je aj podpora snahy študentov, ktorá vedie k čo najväčšej samostatnosti, zodpovednosti a zdokonaľovaní sa v cudzích jazykoch.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. ?