Ján Žiak absolvoval bakalárske a inžinierske štúdiu na FRI. Ako bakalársky odbor študoval Manažment, ktorí ukončil BP s témou finančno-ekonomickej analýzy v podniku, kde okrem samotnej analýzy vykonal aj predikciu vývoja tržieb do ďalších rokov. Na druhom stupni pokračoval v štúdiu v odbore Informačný manažment. Pri DP sa zameral viac technicky s témou implementácie prvkov internetu vecí vo vybranom podniku. V tomto prípade išlo o návrh možností implementácie a použitia prvkov IoT v teplárenskej spoločnosti.

 

 

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI?

Pri prvotnom rozhodovaní po strednej škole som dlho váhal či sa vyberiem ďalej smerom informatiky alebo skôr ekonomických oblastí. Práve ponuka na FRI ma v tomto zaujala kedy som zistil, že ponúkajú kombináciu oboch oblastí. Preto bolo rozhodnuté, že nastúpim práve tam, čo sa aj stalo po úspešne vykonaných prijímacích skúškach.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

Úprimne na začiatku, keď som nastúpil som sám ešte úplne presne nevedel, čo chcem a čo ma bude viac baviť, preto aj začiatky štúdia boli ťažšie. Postupne som si však našiel to svoje a vybral sa smerom, ktorí ma zaujal. V tomto mi pomohla najmä pomerne široká ponuka povinne voliteľných a voliteľných predmetov, z ktorých si dokáže vybrať každý to, čo ho najviac zaujíma.

Vyjadrite, ako Vás pripravilo štúdium na FRI na Vašu profesionálnu kariéru?

Pre mňa najprínosnejších predmetov bolo niekoľko. Možno to veľa absolventov prekvapí ale jedným z nich bola aj Algebra aj keď mi počas štúdia narobila nemalé problémy a dala aj „facku“, ale s odstupom času to hodnotím ako presne to, čo som v tom momente potreboval. Taktiež predmety, ktoré sa zaoberali marketingom boli pre mňa veľmi prínosné a aktuálne si neviem predstaviť ako by som pracoval tam, kde pracujem bez pomerne širokých znalostí o informatike a projektového manažmentu. Samozrejme škola ma nenaučila všetko, ale dala mi teoretický základ, na ktorom ďalej môžem stavať a napredovať vo vzdelávaní.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Hneď po škole som nastúpil do Trainee programu v spoločnosti Volkswagen Slovakia a. s. Mojím cieľovým oddelením je IT Projekthaus. Toto oddelenie má za úlohu implementovať IT požiadavky z rôznych oddelení do podnikovej praxe. Konkrétne na mojom oddelení sú to projekty zamerané na vizualizáciu výrobného procesu, lokalizáciu vozidiel a systémy súvisiace s kvalitou produkcie. Samotný krok a výber hodnotím momentálne ako veľmi dobrý. Program mi ponúka možnosti ako spoznať viaceré oddelenia a tým aj vnútropodnikové procesy. Jeho súčasťou je aj zahraničná stáž v jednom z koncernových závodov Volkswagen-u a teda sám si vyskúšam, aké to je pracovať v zahraničí. V mojom prípade túto absolvujem v závode Porsche v Nemecku.

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI do pracovného prostredia.

Ako som už spomínal, vzhľadom na špecifickosť daného programu bol aj samotný prechod do reálneho pracovného života jednoduchší a postupnejší. Začlenenie do pracovného života bol postupný a začínalo to od čiastkových úloh na projektoch až po menšie jednoduchšie, ktorých cieľom je predovšetkým, aby som sa naučil jednotlivé procesy, ktoré neskôr bude potrebné dodržiavať aj pri oveľa väčších a komplikovanejších projektoch. Vzdelávanie bolo však napriek tomu potrebné a bude potrebné stále, ale veci, čo som sa naučil na FRI mi v tom výrazne pomohli. Či už išlo o získanie ITIL certifikátu alebo samotná práca na projektoch, ktoré však už samozrejme neboli imaginárne, ale reálne, kde človek následne zbadal reálny výsledok svojej práce.

Je možné porovnať študentský život na FRI s Vaším súčasným pracovným životom?

Práca a štúdium sú pre mňa úplne rozdielne veci. Štúdium bolo pre mňa skôr o zábave a určitej voľnosti v práci to je však úplne iné. Je rozdiel ísť na prednášku v závislosti od toho či sa mi dnes chce alebo nechce, čo si však pri pracovnom živote už človek nemôže dovoliť. V určitom sa však školské a pracovné aktivity dajú porovnať. Pri oboch, keď to je potrebné, je dôležité zamerať sa na cieľ a potom neskôr ak je výkon dobrý príde aj zaslúžená odmena či už vo forme teambuildingu alebo inej aktivity.

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste znova študovať na FRI?

Osobne mi je ťažšie sa vyjadriť k tejto otázke keďže jediná škola, na ktorej som študoval bola práve FRI. Z rozprávania študentov iných škôl však môžem povedať, že FRI-čku by som radil medzi tie lepšie, a preto ak by som bol znovu v stredoškolských rokoch asi by som opätovné štúdium na FRI veľmi zvažoval a je veľmi pravdepodobné, že by som sa sem opäť vrátil.

Odporučili by ste štúdium na FRI ďalším generáciám?

Je vysoký predpoklad, že áno. Myslím, že informatika a IKT ako také sú budúcnosťou, a preto by bolo dobré venovať sa im čo najviac. Ľudia s týmto vzdelaním sú čím ďalej žiadanejší v praxi čo aj sám vidím, keď v práci hľadáme dodávateľov s nami požadovanými znalosťami a stáva sa, že toto je čím ďalej tým náročnejšie.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI pre Váš podnik?

Ako som už spomenul, s rozvojom IT ako takého je aj šanca na uplatnenie absolventov FRI pomerne vysoká. Samozrejme všetko záleží aj od jednotlivca ako sa k samotnému štúdiu postaví a či bude na sebe neustále pracovať a rozvíjať sa. Osobne nemôžem hovoriť za celý podnik, ale existuje určitá vízia, ktorou by sa chcel ďalej rozvíjať a v nej bude dôležitú otázku predstavovať aj dostatok odborníkov z potrebnými vedomosťami a znalosťami.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI.

Predovšetkým asi aby sa nespoliehali len na to, že škola ich naučí všetko, ale aby začali na sebe pracovať od začiatku. Škola im vie poskytnúť dobrú podporu, ale úspech alebo vzdelávanie každého študenta je podmienené jeho vlastným úsilím a chcením sa niečo naučiť. Taktiež, aby sa snažili si zobrať z každého predmetu niečo aj keď narazia (tak ako som narazil) aj ja na také, ktoré pre nich nebudú dávať v tom čase absolútny zmysel a dôvod prečo by sa mali niečo také učiť. Nikdy však nevedia či práve to, čo podcenili nebude v budúcnosti ich každodennou prácou.

Popíšte prosím víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

Mojím najbližším cieľom je najmä poriadne sa zapracovať a samostatne zvládať manažovať projekty od začiatku až po odovzdanie do prevádzky. Popri tom by som chcel absolvovať školenia na rozvoj soft skills, ale aj školenia zamerané na technológiu, s ktorou každodenne pracujem. Neskôr by som rád išiel pracovať na určitý čas aj do zahraničia do jedného z koncernových podnikov, aby som mohol porovnať v čom je práca inde iná ako u nás.

Sledujete naďalej život na FRI?

Áno, aktivity a aj život okolo FRI stále sledujem a ak mi to čas a pracovné povinnosti dovolia rád sa na tieto akcie vraciam a zúčastňujem sa ich aj osobne.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂