Študoval na Fakulte riadenia a informatiky, odbor informačný manažment. Jeho bakalárska práca bola zameraná na spoločensky zodpovedné podnikanie a diplomová práca na strategický marketing.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI?

FRI som si vybral najmä z dôvodu skvelých referencií od známych, ktorí na FRI študovali, ale taktiež na základe všeobecných referencií na Žilinskú Univerzitu, ktorá je zárukou kvality dlhé roky.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

Očakávania boli splnené najmä z hľadiska prístupu ku študentom, kvality výučby ako aj možnosti riešiť popri štúdiu vlastné projekty. Najmä na bakalárskom stupni mi chýbalo prepojenie s praxou, avšak charakter bakalárskeho stupňa si pravdepodobne túto formu vyžadoval. Na inžinierskom stupni bola veľmi prínosná projektová výučba.

Vyjadrite, ako Vás pripravilo štúdium na FRI na Vašu profesionálnu kariéru?

Väčšinu z predmetov považujem za užitočné, ide napr. o Marketing, Procesný manažment, Informačné systémy či Manažérstvo kvality. Chýbalo mi hlbšie zameranie v oblasti logistiky (napr. technológie v logistike, hlbšie prepojenie logistiky s výrobným procesom či proces externej logistiky), taktiež by som uvítal hlbšie zameranie na trendy v marketingu, či voliteľný, resp. povinne voliteľný predmet, ktorý by súvisel s týmito témami.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Aktuálne pracujem v nadnárodnej korporácií, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou hermetických kompresorov pre domáce a komerčné chladenie. Som na pozícií európskeho analytika logistiky, kde sa starám o logistické procesy v oblasti optimalizácie zásob pre európske závody (Slovensko, Taliansko, Rusko) ako aj koordináciu projektov v tejto oblasti.

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI do pracovného prostredia.

Prechod do pracovného života prebehol pomerne jednoducho, nakoľko som už popri štúdiu pracoval na rôznych vlastných projektoch alebo stážoval v rôznych firmách, medzi ktoré patrí aj tá, v ktorej aktuálne pracujem. V rámci pozície som sa samozrejme nejakú dobu „formoval“ a učil novým veciam. Čo sa týka ďalšieho dovzdelávania venoval som sa najmä rozvoju v oblasti marketingu prostredníctvom rôznych kurzov a školení, či už na Slovensku alebo v zahraničí, ktoré síce pre výkon aktuálnej profesie nepotrebujem, avšak pre všeobecný prehľad alebo v prípade založenia vlastného biznisu budú veľmi užitočné.

Je možné porovnať študentský život na FRI s Vaším súčasným pracovným životom?

Je to veľmi ťažké porovnávať, nakoľko pracovný život je veľmi odlišný. Na FRI sme okrem študijných povinností zažili rôzne skvelé akcie ako FRI fest, FRI punč, Majáles a iné, kde sme mali možnosť spoznať mnoho skvelých ľudí. Na FRI mi najviac utkveli spomínané akcie, „intrákovské“ party so super ľuďmi ale aj perfektné vzťahy s profesormi (kopec srandy či rôzne športové akcie ako florbalové štvrtky a pod.).

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste znova študovať na FRI?

Určite áno. Ak by som mal možnosť opäť nastúpiť, sústredil by som sa na svoj rozvoj už od prvého ročníka (rôzne kurzy, školenia, semináre, stáže s prepojením na prax).


Odporučili by ste štúdium na FRI ďalším generáciám?

Určite áno. Najmä kvôli prepojeniu IT s manažmentom, ale aj praxou v inžinierskom stupni. Samozrejme aj kvôli prístupu profesorov.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI pre Váš podnik?

Myslím si, že absolventi FRI sú perspektívni pre podnik v ktorom pracujem. Či už ide o znalosti v oblasti informačných systémov ako SAP alebo všeobecná znalosť v oblasti manažmentu. Absolvent FRI má výborné pozadie, vďaka ktorému si podnik dokáže tohto absolventa vyformovať na výborného špecialistu alebo rozvíjať ďalšie líderské a manažérske schopnosti a zručnosti, čím sa má možnosť dostať až po TOP manažment podniku (niekoľko absolventov FRI resp. ŽU túto pozíciu v spoločnosti pre ktorú pracujem dosiahlo).

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI.

Aby sa neuspokojili s výsledkami v škole, ale aby sa zamerali na prax, to čo je momentálne „in“, čo firmy potrebujú. Ideálne, aby študenti už počas štúdia budovali svoje vlastné firmy a prinášali tak pridanú hodnotu pre Slovensko a zároveň robili to, čo ich baví. Škola nedokáže dať všetko, je to len „hrubý“ základ. Dôležité je, aby študenti boli motivovaní už počas štúdia a tvrdo na sebe pracovali, čo im zaručene prinesie úspech.

Popíšte prosím víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

V rámci firmy, pre ktorú aktuálne pracujem sa určite chcem vypracovať na pozíciu koordinátora tímu, v ktorom aktuálne pracujem a prirodzene rásť ďalej na líderskú či manažérsku pozíciu. V horizonte 5 až 10 rokov po nadobudnutí potrebných skúsenosti a kapitálu chcem určite rozbehnúť vlastný biznis. Záleží, aká bude situácia v podniku, v ktorom sa momentálne nachádzam ?.

Sledujete naďalej život na FRI?

Samozrejme. Snažím sa pravidelne zúčastňovať na FRI akciách ako FRI fest či FRI punč. Na FRI mám množstvo priateľov, či už medzi študentmi alebo profesormi, za ktorými sa rád vraciam či už prehodiť pár slov alebo pár pohárikov.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂