Projektová výučba v inžinierskom štúdiu: Ide o 3-semestrálny predmet/projekt, ktorého výstupom je riešenie alebo návrh riešenia v danej problematike. Na jednom projekte participuje cca 2-5 študentov. Zadania tém sa registrujú najneskôr do konca januára daného kalendárneho roka a na projekte sa začína pracovať v októbri daného kalendárneho roku.