Štatutárnym orgánom združenia je výkonný výbor. Výkonný výbor má štyroch členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára. Minimálne jeden člen výkonného výboru je zamestnanec Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline a minimálne jeden člen je absolvent alebo priateľ Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Členmi Výkonného výboru sú:

 • predseda: prof. Ing. Milan Kubina, PhD.
 • podpredseda: Ing. Ján Krúpa
 • tajomník: prof. Ing. Pavel Segeč, PhD.
 • hospodár: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Výkonný výbor:

 1. rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam členov združenia,
 2. získava nových členov z radov absolventov a priateľov fakulty,
 3. pomáha pri organizačnom zabezpečovaní akcií organizovaných združením,
 4. organizuje vydávanie informačných materiálov združenia,
 5. informuje členov o činnosti združenia,
 6. vykonáva ďalšiu činnosť, pokiaľ nepatrí iným orgánom združenia.

Výkonný výbor koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov výkonného výboru, a to predsedu a podpredsedu, prípadne predsedu a ďalšieho člena výkonného výboru. Zúčastniť sa volieb členov Výkonného výboru je možné aj listovou formou (per rollam) podľa pravidiel stanovených Valným zhromaždením.

Zápisnice zo zasadania výkonného výboru
 • Zasadanie 05. 10. 2023 o 14:00 v priestoroch sídla občianskeho združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Zasadanie 05. 10. 2023 o 12:00 v priestoroch sídla občianskeho združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Zasadanie 08. 12. 2022 v priestoroch sídla občianskeho združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Zasadanie 24. 11. 2021 v priestoroch sídla občianskeho združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Zasadanie 23. 11. 2021 v priestoroch sídla občianskeho združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Zasadanie 15. 12. 2020 v priestoroch sídla občianskeho združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Zasadanie 21. 09. 2018 v priestoroch sídla občianskeho združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Zasadanie 19. 09. 2018 v priestoroch sídla občianskeho združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Zasadanie 18. 09. 2017 v priestoroch sídla občianskeho združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Zasadanie 23. 08. 2016 v priestoroch sídla občianskeho združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Zasadanie 15. 06. 2015 v priestoroch sídla občianskeho združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.