Valné zhromaždenie je najvyšší orgán občianskeho združenia Alumni FRI. Do jeho kompetencie a pôsobnosti patrí:

 1. volí a odvoláva členov Výkonného výboru a ostatných orgánov združenia a určuje ich počty,
 2. schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok,
 3. môže rušiť alebo meniť rozhodnutia výkonného výboru,
 4. schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia,
 5. schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia,
 6. schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny,
 7. schvaľuje zánik združenia,
 8. rozhoduje o zlúčení a dobrovoľnom rozpustení združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku,
 9. rozhoduje o ďalších skutočnostiach, ktoré si vyhradí.

Zápisnice z valného zhromaždenia OZ ALUMNI FRI
 • Deviate valné zhromaždenie sa uskutočnilo 05. 10. 2023 o 13:00 h. online. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Ôsme valné zhromaždenie sa uskutočnilo 08. 12. 2022 o 14:00 h. online. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Siedme valné zhromaždenie sa uskutočnilo 24. 11. 2021 o 13:00 h. online. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Šieste valné zhromaždenie sa uskutočnilo 15. 12. 2020 o 14:00 h. online. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Piate valné zhromaždenie sa uskutočnilo 20. 09. 2019 o 14:00 h. v priestoroch sídla združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Štvrté valné zhromaždenie sa uskutočnilo 21. 09. 2018 o 14:00 h. v priestoroch sídla združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Tretie valné zhromaždenie sa uskutočnilo 18. 09. 2017 o 15:00 h. v priestoroch sídla združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Druhé valné zhromaždenie sa uskutočnilo 23. 08. 2016 o 15:00 h. v priestoroch sídla združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Prvé valné zhromaždenie sa uskutočnilo 15. 06. 2015 o 16:00 h. v priestoroch sídla združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.