Michaela Boteková od roku 2013 študovala na FRI najskôr odbor Manažment, neskôr počas inžinierskeho stupňa odbor Informačný manažment. Aktuálne pracuje v dodávateľskej energetickej spoločnosti na pozícii špecialista procesov a analýz.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI UNIZA?

Pri výbere som sa zameriavala na ranking univerzít, takisto som porovnávala kvalitu ponúkaného štúdia a trend zamestnanosti absolventov fakulty, ktorý bol a stále je veľmi priaznivý, keďže technológie sú  rýchlo sa rozvíjajúca oblasť a trh práce je v tomto smere zatiaľ pomerne nepresýtený. Nikdy som však nebola čisto technický typ, vo veľkej miere ma bavila práca s ľuďmi a ich vedenie, preto bol pre mňa študijný odbor Informačný manažment vyhovujúci. V neposlednom rade pri mojom rozhodovaní zavážil aj fakt, že na fakultu sme sa hlásili spolu s mojimi obľúbenými spolužiakmi zo strednej školy.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

Od štúdia som očakávala istú variabilitu študijného odboru. Ako som už vyššie spomínala, nebola som celkom technický typ, ale nevedela som presne ani do akej miery ním som. Preto som vždy využívala možnosť zvoliť si ako nepovinné predmety tie, ktoré boli viac zamerané na IT. Tým som si sama korigovala rozsah IT vedomostí, ktorý som chcela mať a ktorý bol pre mňa prijateľný.

Vyjadrite ako Vás pripravilo štúdium na FRI UNIZA na Vašu profesionálnu kariéru?

Štúdium na FRI mi dalo skutočne veľa a mala som šťastie na ľudí, s ktorými som sa tam stretla. Na spôsobe, akým prebiehala výučba veľmi oceňujem praktický prístup. Veľké množstvo metód, techník a nástrojov či už z prognostiky, štatistiky, manažérskeho rozhodovania či podnikových informačných systémov využívam aj dnes. Sú univerzálne a ľahko aplikovateľné na akúkoľvek pracovnú oblasť. Do výučby by som zaradila jednoznačne viac praktického ako teoretického prístupu – ten by som eliminovala na nevyhnutné minimum.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Štúdium na FRI určite dáva absolventom dobré možnosti pri výbere zamestnania. Osobne mi moje aktuálne pracovné zaradenie a prostredie vyhovuje. Tvrdím však, že práca je ďalšou formou štúdia, pretože každý deň vám prináša nové výzvy, ktoré musíte zvládnuť. S tým rozdielom, že v práci nedostanete hodnotenie vysokoškolského pedagóga, ale dostanete možnosť kariérne rásť, možnosť ďalšieho vzdelávania, či iné finančné alebo nefinančné benefity.

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI UNIZA do pracovného prostredia.

Myslím, že každý, kto si prešiel štúdiom na FRI, bude súhlasiť, že prechod zo študentského do pracovného prostredia bol istou formou „oslobodenia“. Minimálne tempo, ktoré fakulta udáva, je veľkou prednosťou absolventa pri adaptácii sa do pracovného prostredia a kolektívu. Štúdium však nie je predpokladom, že je z Vás hneď odborník na oblasť, v ktorej sa zamestnáte, resp. v ktorej začnete pôsobiť. Tomu predchádza veľká časť dovzdelávania a neustálej práce na sebe samom. O dovzdelávanie v špecializovanej oblasti sa v tomto prípade zväčša postará zamestnávateľ.

Je možné porovnať študentský život na FRI UNIZA s Vaším súčasným pracovným životom?

Pracovný život si vyžaduje oveľa väčšiu dávku zodpovednosti. Kým počas štúdia sme sa zaoberali prípadovými štúdiami zväčša vo fiktívnej rovine, pracovný život sa opiera o reálny chod interných procesov, podnikových zdrojov, o plnenie nastavených cieľov, ale aj o vplyv a pôsobenie stakeholderov a celého externého prostredia na spoločnosť ako takú. Osobne mi počas štúdia v pamäti najviac utkvela komunita FRI, práve kvôli nej nejedenkrát rada fakultu navštívim.

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste znova študovať na FRI UNIZA?

Jednoznačne. 🙂

Odporučili by ste štúdium na FRI UNIZA ďalším generáciám?

Určite by som ďalším generáciám odporučila štúdium s technickým zameraním. Opieram sa v tomto tvrdení aj o fakt, že ľudia s týmto zameraním získavajú (nielen) v našej spoločnosti istú výhodu a to takú, že sú ťažšie zastupiteľní. Dostávajú sa tak do lepšej pozície pri vyjednávaní o pracovných podmienkach so zamestnávateľom, pokiaľ ním nie sú sami.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI UNIZA pre Váš podnik?

Medzi našimi zamestnancami sa nájdu aj absolventi FRI UNIZA a sú to veľmi šikovní ľudia. Myslím, že  sú pre podnik vždy dobrou voľbou. Prichádzajú pripravení, majú dobrý technický aj manažérsky základ, analytické myslenie, vedia pracovať s databázami, resp. ľahko sa učia pracovať v rôznych systémoch a aplikáciách.   

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI UNIZA.

Hlavné je asi nájsť svoje motívy a robiť len to, čo ich napĺňa. Bez chuti, zápalu a vytrvalosti sa z človeka nikdy nestane špičkový odborník.

Popíšte prosím víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

Moja pracovná pozícia ma zatiaľ napĺňa, ale ešte som len na začiatku. Naďalej sa snažím neustále učiť a pracovať na sebe. To, kam sa v budúcnosti posuniem, bude závisieť aj od príležitostí, ktoré sa mi naskytnú a samozrejme, ako sa ich chopím.

Sledujete naďalej život na FRI?

Život a komunitu na FRI naďalej sledujem na FB či webe. Ako som už vyššie uviedla, fakultu vždy rada navštívim – síce už nie ako študent, ale ako absolvent, ktorý si vždy rád zaspomína na „staré dobré“ študentské časy.