Marcel Kocifaj študoval na FRI v rokoch 2008-2013, odbor Manažment. Predmetom jeho záujmu bola vždy informatika, na ktorú bol prijatý na FRI, FIT a v Košiciach. Nakoľko nechcel byť výhradne programátorom, ale rád rieši veci kreatívne, zaujal ho odbor Manažment, ktorý nakoniec absolvoval. Marcel v súčasnosti pracuje v spoločnosti Azet.sk, a. s. na pozícií Product Manager.

 

 

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI?

Zaujala ma kombinácia odborov Informatika a Manažment, ktorá v tom čase nikde na Slovensku nebola predmetom štúdia. Nakoľko som sa chcel venovať kreatívnejším činnostiam ako je programovanie (z môjho pohľadu), bola táto forma kombinácie odborov a fakulta pre mňa jasnou voľbou.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

Štúdium na FRI vnímam veľmi pozitívne, nakoľko som získal množstvo zručností, ktoré mi pomohli sa ďalej profilovať na trhu práce. Mimoriadne pozitívne hodnotím nadobudnutie prezentačných zručností a všeobecného prehľadu, pretože v mojej súčasnej pracovnej pozícií je pre mňa dôležité vedieť, alebo aspoň mať predstavu o činnostiach v jednotlivých oddeleniach spoločnosti, ako sú napríklad financie, marketing, IT a pod. Skutočne kladne vnímam aj nadobudnutie kritického a analytického myslenia, ktoré mi pomáha detailne analyzovať problém, nájsť súvislosti atď.

Vyjadrite, ako Vás pripravilo štúdium na FRI na Vašu profesionálnu kariéru?

Medzi najprínosnejšie pre moju profesionálnu kariéru považujem predmety so zameraním na marketing, výskum, prognostiku, financie, prezentačných zručností a softvérového inžinierstva. Najmä vďaka prezentačným zručnostiam a príprave prezentácie sa mi podarilo zaujať zamestnávateľov na pohovoroch, lebo práve prezentácie predstavovali na pohovore praktickú úlohu, ktorú bolo potrebné vierohodne predniesť pred vybranými ľuďmi a presvedčiť ich o význame a zmysle mnou navrhovaného riešenia, ktoré bolo súčasťou úlohy.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Súčasná pracovná pozícia pre mňa predstavovala využívanie prostriedkov, spôsobov, metód a uplatňovanie teoretických a praktických poznatkov v odbore, ktorý som študoval a zároveň sa jedná o kreatívnu prácu – bola to pre mňa výzva. Zo svojej pozície zabezpečujem vývoj produktu, aplikácii atď. v spoločnosti, ktorá má na trhu dobré meno a zaručuje potenciál pre ďalší rozvoj, nakoľko prostredie IT neustále rastie, vznikajú nové aplikácie, nové trendy, zákazníci sústavne menia svoje potreby a človek tak môže napredovať, permanentne sa učiť novým veciam a rozvíjať svoju kreativitu.

Odporučili by ste štúdium na FRI ďalším generáciám?

Určite áno. FRI má podnetný potenciál, pretože IT segment sa stále rozširuje a ľudia v tejto oblasti sú veľmi dobre uplatniteľní. Určite nie je potrebné podceňovať ani manažérske “skills”, lebo v budúcnosti sa šikovný IT-čkár pochopiteľne presadí aj na vedúcej pozícií (napr. team leader a pod.), kde tieto zručnosti bezpodmienečne využije.

Manažéri by mali rozvíjať nie len IT zručnosti, ale predovšetkým by mali zamerať svoju pozornosť na rozvoj v oblasti projektového manažmentu, databáz, softvérového inžinierstva a podobne. Nesmierny potenciál v súčasnosti je aj v online marketingu, do ktorého sa začína intenzívne investovať, čo vytvára množstvo rôznych pracovných pozícii, ktoré si vyžadujú neustálu pozornosť a samovzdelávanie. Osobne zastávam názor, že dobrý manažér by mal získať základy z každej oblasti podniku, t. j. všeobecný prehľad, ktorý mu FRI určite poskytuje.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI pre Váš podnik?

V našej spoločnosti sú absolventi FRI vnímaní veľmi pozitívne. Niekedy sa však hlásia na seniorské pozície, na ktoré nemajú dostatočné praktické zručnosti, preto si myslím, že je dôležité, aby sa študenti, ak je to možné, intenzívnejšie angažovali aj mimo školy v činnosti/oblasti, ktorú chcú v budúcnosti vykonávať.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI.

Študentom by som odporučil, aby si permanentne rozširovali svoj všeobecný prehľad, ktorý im FRI poskytuje a zároveň, aby sa aj sami profilovali v oblasti, ktorou sa chcú v budúcnosti zaoberať. Vzhľadom na trh práce a našu spoločnosť odporúčam venovať sa štatistike, financiám, projektovému manažmentu, databázam a pod. Významné sú aj zmysluplné certifikáty ako napríklad certifikáty od spoločnosti Google a tiež portfólio vlastnej činnosti, ktorým sa budú študenti prezentovať na trhu práce.

Popíšte prosím víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

So súčasnou pracovnou pozíciou som spokojný – baví ma 🙂 . O zmene práce alebo zamestnávateľa radikálne neuvažujem, avšak ak by takáto situácia nastala, určite by som sa zameral na uplatnenie sa v podobnej práci ako v súčasnosti, možno s intenzívnejším smerovaním na aplikácie a web, nakoľko sa táto oblasť neustále mení a je potrebné sa prispôsobovať novým trendom, proste byť konštruktívny.

Sledujete naďalej život na FRI?

Áno, život na FRI monitorujem najmä vďaka jej marketingovým aktivitám. Udržiavam tiež aktívne kontakty s mojimi školiteľmi z inžinierskeho štúdia.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂