Prvé jarné dni boli na FRI sprevádzané rôznymi zaujímavými podujatiami. Okrem prednášok z praxe sme sa v apríli vybrali aj do prírody. Poďme sa bližšie pozrieť na naše zážitky.
 • Touto cestou by sme radi zablahoželali Ing. Marekovi Moravčíkovi, PhD. z Katedry informačných sietí k získaniu ocenenia v kategórii Instructor Excellence Award Advanced. Do tejto kategórie patrí 25 percent najlepších inštruktorov programu Cisco Networking Academy na celom svete. Prajeme veľa ďalších úspechov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Veľká vďaka patrí aj študentovi Pavlovi Štrbovi, ktorý úspešne reprezentoval nielen FRI, ale aj univerzitu a celé Slovensko v biatlone na Zimnej svetovej univerziáde v Krasnoyarsku, Sibír. Prajeme mu ďalšie športové úspechy. Viac informácií je možné sledovať tu
 • Pokračovanie úspešnej súťaže Erasmus experiences II, v ktorej ste mohli hlasovať na facebookovej stránke @FRIuniza o najlepšiu fotografiu zo zahraničného študijného pobytu. Výsledky budú vyhlásené už čoskoro. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dňa 04. 04. 2019 sa konali prednášky lektorov z Dopravnej fakulty TU Dresden. Prednášajúcimi boli pán Sven Fröhlich z Inštitútu telematiky a pani Angela Francke dopravná psychologička. Obaja sa zaoberajú zberom a spracovaním dát v doprave, najmä v oblasti Inteligentných dopravných systémov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 09. 04. 2019 sa na FRI UNIZA konal “Prezentačný deň doktorandov”. Šlo o prezentovanie doterajšieho úsilia a dosiahnutých výsledkov v odboroch Aplikovaná informatika, Informačné systémy a Manažment. Už teraz sa tešíme na ďalšie kolo prezentácií plné nových inšpirácií. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dňa 09. 04. 2019 sa v réžii KMME uskutočnila prednáška s názvom Duševné vlastníctvo a práva priemyselného vlastníctva. Išlo o prednášku z cyklu “ODBORNÍCI Z PRAXE”. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 10. 04. 2019 sa konali habilitačné prednášky pracovníkov Katedry informatiky FRI UNIZA. Pán Ing. Jozef Kostolný, PhD. sa zaoberal témou Binárnych a viachodnotových rozhodovacích diagramov v analýze spoľahlivosti. Druhým príspevkom bola prednáška Ing. Miroslava Kvaššaya, PhD. s názvom Methods of reliability analysis based on logic differential calculus. A pán Ing. Marek Kvet, PhD. sa venoval nasledovnej téme: Optimalizácia záchranných systémov informatickými prostriedkami. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 12. 04. 2019 Katedra manažérskych teórií organizovala prednášku Ing. Petra Gabriša, PhD. na tému “Dialógom k trvalej udržateľnosti – Zodpovedné podnikanie v Lidli”. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 16. 04. 2019 sa na Fakulte riadenia a informatiky uskutočnilo celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník. Túto zaujímavú akciu organizuje spoločnosť KROS v spolupráci s Katedrou manažérskych teórií. Výhercom aj zúčastneným prajeme veľa ďalších úspechov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 16. 04. 2019 sa na FRI uskutočnilo tradičné podujatie Accenture Day. Ďakujeme spoločnosti Accenture za skvelý workshop a grilovačku, FRI klubu za bezchybnú organizáciu. Tešíme sa z rekordnej účasti a veríme, že sa takáto skvelá akcia zopakuje aj na budúci rok! Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 24. 04. 2019 sa uskutočnila už štvrtá Mapovačka (mapathon) v Žiline. Prvé dva mapathony sa konali priamo na FRI, tretí v kaviarni Novej synagógy v centre mesta a štvrtý v priestoroch Stanice ŽIlina-Záriečie. Účastníci si vyskúšali digitálne mapovanie neobjavených miest (tzv. Missing maps) na svete. Používali open source nástroje v online prostredí OpenStreetMap. Táto akcia bola určená aj pre začiatočníkov, krotí sa naučili pracovať s mapovým editorom a tí skúsenejší mohli využívať pokročilejšie online nástroje. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Žilinská univerzita v Žiline podpísala 04. 03. 2019 významnú zmluvu o partnerstve medzi UNIZA a Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (JRC) o spoločnom doktorandskom štúdiu v oblasti modelovania v doprave a energetike. Študenti doktorandského štúdia budú spoločne vedení školiteľmi z UNIZA aj JRC a budú mať možnosť absolvovať časť alebo celé doktorandské štúdium na pracoviskách JRC. Na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA v rámci tohto partnerstva je uvedená v akademickom roku 2019/2020 prvá tému doktorandského štúdia: Vyhodnotenie inovatívnych riešení pre Európsky trh s elektrickou energiou. Školiteľom tejto témy je doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. Viac informácií je možné sledovať <strong>tu.
 • Príďte osláviť 29. výročie Fakulty riadenia a informatiky. 08. 05. až 12. 05. 2019 sa bude konať množstvo zaujímavých turistických výstupov na Minčol. Netreba sa obávať, túry sú naplánované pre zdatných aj menej zdatných turistov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Nepremeškajte konferenciu Informatics 2019 (IEEE 15th International Scientific Conference on Informatics), ktorá sa bude konať 20. až 22. 11. 2019 v Poprade. Akceptované príspevky budú publikované v IEEE zborníku. Viac informácií je možné sledovať tu.


Vzorná reprezentácia FRI UNIZA na Zimnej svetovej univerziáde v Krasnoyarsku, Sibír

Ďakujeme za podporu našich partnerov, vďaka ktorým sme sa mohli podieľať na organizovaní množstva zaujímavých aktivít určených aj pre našich študentov. Veríme, že sme sa na niektorej z nich stretli práve s Vami. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.