Semestrálne práce a zadania na predmety: Je možné zadať témy semestrálnych prác na jednotlivé predmety v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia. Na vypracovaní sa podieľajú študenti podľa pravidiel v danom predmete: jednotlivec, skupina 2-4 študentov, celá študijná skupina (cca 20). Práce je vhodné zadať do konca septembra daného kalendárneho roka.