Dominika Tumová študovala na FRI od roku 2013 do roku 2021. Počas tohto obdobia úspešne ukončila bakalárske štúdium – odbor manažment, následne inžinierske štúdium – informačný manažment, a tiež aj doktorandské štúdium. Po ukončení štúdia rok pôsobila ako vedecko-výskumný zamestnanec pod Vedeckým parkom UNIZA a aktuálne pôsobím ako odborný asistent – vysokoškolský vyučujúci/lektor, na Katedre manažérskych teórií. Zameriava sa na predmety z oblasti personalistiky a vo svojej výskumnej činnosti sa orientuje na témy ako: motivácia, tvorivosť, manažérske rozhodovanie, podpora rozhodovania s využitím IKT a UAV, športový manažment a pod.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI UNIZA?

Prvotnou motiváciou pre štúdium na FRI bola záľuba v práci s ľuďmi. Roky sa venujem deťom v oblasti ich mimoškolského vzdelávania, a preto bolo pre mňa dôležité ďalej sa rozvíjať týmto smerom. Už v čase, keď som sa rozhodovala, kde pôjdem študovať, mala FRI výborné renomé. Od jej absolventov som vedela, že poskytuje kvalitné vzdelanie. Rozhodla som sa teda pre manažment, aby som získala nové poznatky nielen v oblasti vzdelávania, ale aj práce s ľuďmi.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

Moje očakávania boli v mnohom prekonané. Jedinou obavou bola v mojom prípade matematika. Keďže som z nej nematurovala, obávala som sa ako sa s ňou popasujem. Napriek tomu som ju zvládla na výbornú, a to aj vďaka výborným vyučujúcim a spolužiakom 😊 Získala som aj množstvo vedomostí a skúseností, ktoré som mohla takmer okamžite aplikovať v praxi, a to už počas štúdia. Práve vďaka vyučujúcim tu na FRI som sa dozvedela o možnosti stáže v spoločnosti IPA Slovakia, kde som mohla s odborníkmi z praxe spolupracovať napríklad pri organizovaní konferencií a príprave rôznych školení.

Vyjadrite ako Vás pripravilo štúdium na FRI UNIZA na Vašu profesionálnu kariéru?

Štúdium manažmentu na FRI mi dalo možnosť spoznať rôzne oblasti podnikania. Mohla som si vybrať svoje zameranie. Vo svojej dizertačnej práci som sa venovala prepojeniu troch hlavných tém, ktorými sú v mojom prípade motivácia, tvorivosť a rozhodovanie v manažmente. Môžem povedať, že aktuálne využívam mnohé zo získaných znalostí, a to nielen pri výučbe predmetov z oblasti personalistiky a rozvoja ľudského potenciálu, ale aj pri vedecko-výskumnej činnosti či pri komunikácii s partnermi mimo univerzitného prostredia.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Môj pohľad na súčasné pracovné prostredie by som opísala slovami: známy a priateľský. „Známy“ preto, že som sa s týmto prostredím oboznamovala počas celého môjho študentského života tu na FRI. Baví ma zúčastňovať sa na pravidelných akciách, akou je aj FRIfest, kde sa stretávam s aktuálnymi kolegami, ale aj bývalými a terajšími študentami. A „priateľský“ z dôvodu, ako som bola prijatá do kolektívu. Viem, že mám okolo seba kolegov, ktorí mi pomôžu vždy, keď to potrebujem 😊

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI UNIZA do pracovného prostredia.

Prechod od študentského prostredia k tomu pracovnému bol pre mňa veľmi plynulý. Nakoľko som študovala na doktorandskom štúdiu priamo tu na FRI a následne som sa tu aj zamestnala. Doktorandské štúdium by som opísala ako medzistupeň medzi štúdiom a prácou. Doktorand plní už počas štúdia množstvo povinností, tak ako vyučujúci. Preto som mohla aspoň z časti vidieť, v čom spočíva práca vysokoškolského vyučujúceho. Počas obdobia, kedy som pôsobila ako vedecko-výskumný zamestnanec, som zase mala možnosť zapojiť sa do mnohých projektov a rozšíriť si tak obzory. Na všetky výzvy som bola vďaka štúdiu manažmentu na FRI pripravená. Aj napriek tomu sa neustále vzdelávam a vyberám si školenia či kurzy, ktoré ma posúvajú ďalej. Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou života aj keď už nie sme študentmi  😉

Je možné porovnať študentský život na FRI UNIZA s Vaším súčasným pracovným životom?

Zo študentských čias si často spomínam na vypracovávanie tímových zadaní s mojimi spolužiakmi. Často sme sa stretávali na káve v blízkej kaviarni. Tu sme sa snažili nerozprávať len o našich zážitkoch, ale tvorivo pracovať na zadaniach. Najlepšie nápady prišli vždy, keď sme sa vrátili z WC, bolo to magické miesto 😀

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste znova študovať na FRI UNIZA?

Áno, určite by som si znovu zvolila štúdium na FRI. Počas tohto štúdia som spoznala veľa zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, s ktorými som dodnes v kontakte. Vďaka svojmu štúdiu som mala možnosť pracovať aj s viacerými odborníkmi z praxe a získavať tak cenné skúsenosti. A v neposlednom rade, som si zamilovala prostredie, ktoré dobre poznám a môžem tu aj naďalej pôsobiť v oblasti, ktorá ma baví a zaujíma 😊

Odporučili by ste štúdium na FRI UNIZA ďalším generáciám?

Áno, odporučila a stále aj odporúčam 😊 Na štúdiu na FRI sa mi páči najmä rôznorodé zameranie predmetov a možnosť špecializácie. Študenti si tu môžu voliť predmety z konkrétnej oblasti, ktorá ich najviac zaujíma. Ja sama som sa počas prvých rokov na FRI postupne vyprofilovala a volila som si predmety, ktoré ma zaujímali. Predmety, ktoré súviseli s personalistikou mi pomohli vybrať si aj témy mojich záverečných prác, vďaka čomu som sa mohla stať odborníkom v tejto oblasti.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI UNIZA pre Váš podnik?

Viacerí súčasní študenti uvažujú o možnosti pokračovať v štúdiu na FRI prostredníctvom doktorandského štúdia, čo ma veľmi teší 😊 Na druhej strane neustále komunikujem s podnikmi z oblasti Žiliny a odporúčam im šikovných študentov na mnohé stáže a iné možnosti práce v týchto podnikoch. Spätná väzba od zástupcov podnikov znie: Absolventi manažmentu na FRI sú pripravení na prax a radi s nimi spolupracujeme.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI UNIZA.

Mojím jediným odporúčaním je, aby sa študenti venovali tomu, čo ich naozaj baví a aby prejavili ochotu učiť sa stále nové veci, lebo iba vtedy budú tvoriví.

Popíšte prosím víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

Aktuálne sa snažím nastaviť predmety z oblasti personalistiky tak, aby odrážali aktuálnu podnikovú prax. Dohadujem nové spolupráce s podnikmi, a tak ponúkam študentom možnosť vytvárať praktické riešenia. Taktiež rozvíjam svoju vedecko-výskumnú činnosť, aby som mohla prispieť k poznaniu v oblasti, ktorej sa venujem. Popri ostatných povinnostiach sa snažím vzdelávať rôznymi kurzami či školeniami. Medzi oblasti naposledy absolvovaných kurzov patrí napríklad: koučing, moduly IS SAP, Creative skills a pod.

Sledujete naďalej život na FRI?

Som jeho súčasťou 😉 Zaujímam sa o sociálne siete FRI, napríklad o Facebook a Instagram BuďManažér, kde sama tvorím obsah a do tvorby úspešne zapájam aj študentov.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu podporiť vzdelávanie, vedu a výskum.