Ing. Michal Srnec, PhD začal svoje štúdium na FRI na Katedre technickej kybernetiky v roku 2006 v odbore Počítačové inžinierstvo. V tomto odbore taktiež dokončil bakalársku prácu, ktorej podstatou bolo navrhnúť/vyrobiť a naprogramovať autonómne zariadenie na meranie rýchlosti vetra ultrasonickou metódou. V inžinierskom štúdiu sa však naplno prejavil jeho záujem o sieťové technológie a začalo jeho pôsobenie v rámci Katedry informačných sietí. Sieťové technológie ho nadchli natoľko, že v štúdiu pokračoval aj po skončení svojho inžinierskeho štúdia v podobe doktorandského štúdia na Katedre informačných sietí.

 

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI?

S pomedzi všetkých univerzít a fakúlt, medzi ktorými som sa rozhodoval mi prišiel profil FRI najbližší. Obsahoval dve hlavné oblasti môjho záujmu a to programovanie MCU/elektronika a sieťové technológie. Samozrejme, že kvalita výučby bola absolútne kľúčová pri mojom rozhodovaní.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

Úprimne, nemyslím si, že človek pri dokončení strednej školy má presné očakávania ohľadom svojho štúdia na VŠ. Aspoň ja som ich určite nemal. Mojím hlavným očakávaním a cieľom bolo získať kvalitné vzdelanie a (čo je podľa mňa hlavné) získať nové znalosti a zručnosti v technologických oblastiach môjho záujmu. S odstupom času môžem jednoznačne potvrdiť, že tieto moje očakávania boli naplnené.

Vyjadrite ako Vás pripravilo štúdium na FRI na Vašu profesionálnu kariéru?

Osobne si myslím, že žiadne štúdium človeka dokonale nepripraví na profesionálnu kariéru či už vo vlastnom podnikaní, v malej s.r.o-čke alebo v nadnárodnej korporátnej spoločnosti. Štúdium na VŠ by malo absolventov len postaviť do čo najlepšej pozície na štarte. Od tejto chvíle je potom na každom jednotlivcovi, aby čo najlepšie využil znalosti a vedomosti, ktoré nadobudol počas svojho štúdia. Ak človek študuje len pre tie tri písmenka pred menom, tak ani tá najlepšia Univerzita na svete ho nedokáže kvalitne pripraviť na úspešnú pracovnú kariéru. Ak však človek študuje s tým zámerom, že ho daná oblasť baví a chce sa v nej zdokonaľovať čo najviac, potom si myslím, že štúdium na FRI dokáže absolventom ponúknuť veľmi kvalitnú štartovaciu pozíciu.

Štúdium na FRI ponúka širokú paletu predmetov, ako technicky orientovaných tak aj netechnicky orientovaných. Hoci som niektoré predmety (vzhľadom na moje technické zameranie) považoval za zbytočné a nepotrebné, myslím si, že aj tieto predmety sú z istého uhľa pohľadu prospešné. Budujú v človeku vytrvalosť a húževnatosť dokončiť úlohy, ktoré možno nie sú úplne kreatívne a zábavné no je nutné ich dokončiť. V pracovnom prostredí je táto vlastnosť veľmi podstatná. Veľa krát je nutné robiť rôzne reporty, či prezentácie, ktoré nie sú záživné, ale ich pravidelné plnenie a postoj k ním môže mať dramatický vplyv na smerovanie kariéry.

Čo sa týka technických predmetov, tak si myslím, že drvivá väčšina týchto predmetov je vedená skutočnými odborníkmi v danej oblasti. Ak by som mal vymenovať najprospešnejšie predmety v rámci môjho štúdia, tak by to boli jednoznačne predmety založené na kurzoch CCNA resp. CCNP (hoci kurzy CCNP boli ponúkané ako kurzy mimo klasických vyučovacích predmetov).

Ak by som mohol pridať niektoré predmety, alebo ich pozmeniť tak by som jednoznačne pridal predmety, ktoré by boli orientované na výučbu cudzieho jazyka (najmä anglického). Napr. by som daný predmet v rámci vyučovania ponúkol v angličtine za zvýšený počet kreditov. Druhý typ predmetov, ktorý by bol veľmi vhodné pridať do výučby by bolo „riešenie problémov“. Je až zarážajúce koľko problémov je nutné riešiť, ale ich riešenie nespočíva v technických aspektoch samotného problému. Je nutné naštudovať dokumentáciu, správne pochopiť komunikujúce strany etc. Hoci si viem predstaviť, že vytvorenie takéhoto predmetu, by bolo veľmi náročné, no jeho prínos by bol obrovský. Zároveň, by sa tak aj zlepšoval tzv. „soft skill“ absolventov, čo je tiež obrovská pridaná hodnota.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Momentálne pracujem na pozícii vedúceho tímu v oblasti bezpečnosti IT v jednej z najväčších bánk na Slovensku. Je to veľmi zaujímavá práca v ktorej naplno využívam svoje sieťové vedomosti a zručnosti. Navyše oblasť sieťovej bezpečnosti je veľmi dynamicky sa meniaca oblasť a človek si jednoducho nemôže dovoliť sa prestať vzdelávať. Nové zraniteľnosti a typy útokov sa objavujú doslova každý deň. 🙂

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI do pracovného prostredia.

Môj prechod do pracovného prostredia bol z jednej strany oveľa hladší, nakoľko mu predchádzalo doktorandské štúdium. Na druhej strane to bola obrovská zmena, pretože mojím prvým zamestnávateľom bola obrovská nadnárodná spoločnosť Cisco Systems. Je naivné si myslieť, že po vstupe do pracovného prostredia, nebude treba žiadne ďalšie dovzdelávanie. Vo väčšine technických pozícií v korporátnom prostredí Vás firma zamestná na veľmi špecifikovanú pracovnú pozíciu na ktorej určite bude treba nutné absolvovať dodatočné vzdelávanie – minimálne v procesoch a technológiách, ktoré sa využívajú v danej spoločnosti.

Je možné porovnať študentský život na FRI s Vaším súčasným pracovným životom?

Pracovný život a študentský život sa od seba veľmi odlišujú, no určité paralely sa tu dajú nájsť. Spoločným znakom, ktorý podľa môjho názoru stojí za úspechom či už v štúdiu, alebo v kariére je osobný postoj k danej práci, resp. štúdiu. Ak postoj človeka je taký, že ho daná činnosť baví a napĺňa (či už práca, alebo štúdium) a je dostatočne vytrvalý tak sa úspech jednoducho dostaví. Je to len otázka času. Často je to o tom nájsť tie správne zdroje, byť vytrvalý v hľadaní riešenia, či byť v riešení daných problémov proaktívny. Samozrejme je tu aj veľa rozdielov. Hlavným rozdielom je, že v práci môžu mať dané rozhodnutia obrovské následky na fungovanie spoločnosti, alebo klientov. V štúdiu ide hlavne o moje hodnotenie a nikoho iného tým neovplyvním.

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste znova študovať na FRI?

Toto si myslím, že je skôr teoretická otázka. 🙂 Môžem však jednoznačne povedať, že som na FRI strávil osem super rokov a nemyslím si, že to boli neefektívne, alebo zle strávené roky môjho života. Naopak si myslím, že FRI mi dala veľmi dobrú štartovaciu pozíciu na trhu práce. Takúto štartovaciu pozíciu môžu získať všetci absolventi FRI pri správnom prístupe k svojmu štúdiu.

Odporučili by ste štúdium na FRI ďalším generáciám?

Určite by som odporučil štúdium na technicky zameraných univerzitách resp. fakultách. Moje odporúčanie vychádza z potrieb trhu práce, kde jasne vidieť, že je obrovský dopyt po absolventoch technických smerov štúdia. Osobne si myslím, že ak je dopyt po technických uchádzačoch tak v oblasti informačných technológií to platí dvojnásobne. Navyše všetky ukazovatele predpovedajú, že tento dopyt v najbližších desaťročiach nebude klesať.

Informačné technológie sú veľmi zaujímavou oblasťou v rámci portfólia technologických smerov. Vývoj informačných technológií napreduje úžasným tempom a navyše sa toto tempo len zvyšuje. FRI poskytuje veľmi kvalitné vzdelanie v tomto smere a myslím si že uchádzači dostávajú veľmi kvalitnú štartovaciu pozíciu na trhu práce.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI pre Váš podnik?

Ako som napísal už vyššie, FRI dáva absolventom veľmi dobrú štartovaciu pozíciu. Inými slovami, myslím si, že absolventi FRI nemajú problém splniť technologické požiadavky na vstupné pozície väčšiny firiem. Je nutné si však uvedomiť, že len technické zručnosti nie sú dostatočné pre zvládnutie prijímacieho pohovoru resp. na prijatie do zamestnania. Často rozhodujú aj vlastnosti ako sú schopnosť komunikácie (najmä v anglickom jazyku), byť tímovým hráčom či schopnosti a ochota učiť sa novým veciam.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI?

Najdôležitejšie je, aby štúdium na VŠ nebrali ako „povinnosť kvôli trom písmenkám pred menom“. Ich hlavným cieľom by malo byť vyťažiť zo štúdia čo najviacej a nájsť si to čo ich baví a napĺňa. Potom už len stačí v tejto oblasti vytrvať a neustále sa vzdelávať. To je podľa mňa alfa a omega. Ak toto študenti nájdu a aplikujú, potom už nebude problém ani v hľadaní zdrojov, konfigurácií linuxového jadra do štvrtej do rána, či odstraňovaní problému pri TLS handhake-u celý víkend.

Popíšte prosím víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

Moja pracovná pozícia ma napĺňa a jednoznačne môžem povedať, že aj baví. Snažím sa aj naďalej napredovať v oblasti bezpečnosti IT. Ako som už napísal v oblasti bezpečnosti IT si človek nemôže dovoliť zaspať.

Sledujete naďalej život na FRI?

Život na FRI sledujem len sporadicky nakoľko nebývam v Žiline. S kolegami z Katedry informačných sietí však udržiavam aspoň emailový kontakt.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂