Ján Poliak študoval na Fakulte riadenia a informatiky, odbor Manažment v rokoch 2010 až 2015. Diplomovú prácu vypracoval v spolupráci s firmou ŽOS Zvolen na tému Racionalizácia podnikových procesov. Po absolvovaní štúdia pracoval na IT projektoch v Slovnafte a následne ako systémový architekt a konzultant v PwC. V súčasnosti pracuje v spoločnosti Swiss Re na pozícii Enterprise Architect.

 

 

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI UNIZA?

Pre FRI a odbor Manažment som sa rozhodol preto, lebo poskytoval možnosť kombinácie ekonomických a manažérskych znalostí spolu s informatikou.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše pôvodné očakávania?

Od štúdia na FRI som očakával prepojenie teórie s praxou, čo do určitej miery bolo naplnené, avšak stále je tam priestor na zlepšenie a preto rád vidím, že fakulta na sebe aj v tomto smere pracuje. Očakával som možno väčší dôraz na IT predmety, avšak každý študent si môže do určitej miery vybrať vlastné zameranie výberom povinne voliteľných a voliteľných predmetov.

Vyjadrite, ako Vás pripravilo štúdium na FRI UNIZA na Vašu profesionálnu kariéru?

Štúdium mi poskytlo pomerne slušný prehľad o možných oblastiach uplatnenia sa (od marketingu, ľudské zdroje, IT až po manažment kvality). Veľmi pozitívne vnímam aj počas štúdia získané prezentačné zručnosti. Do výučby by som však zaradil viac predmetov priamo prepojených s praxou, viac prípravy študentov na pohovory a poskytnutie prehľadu o konkrétnych pozíciách a možnostiach uplatnenia sa.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Práca Enterprise Architecta poskytuje možnosť získať holistický pohľad na fungovanie firmy a IT vo firme. Ako Enterprise Architect pracujem na iniciatívach v rôznych oblastiach (integračná stratégia, CRM stratégia, migrácia na cloud a pod.) a mám možnosť ovplyvňovať strategické smerovanie firmy. Na druhej strane však pozícia zahŕňa veľa firemnej politiky a človek nevidí výsledky svojej práce hneď, ale často až po rokoch, čo je niekedy trochu frustrujúce 🙂

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI UNIZA do pracovného prostredia.

Vzhľadom na to, že som už počas štúdia brigádoval na oddelení kvality a bol aj na stáži na Malte, tak prechod do pracovného prostredia bol pomerne hladký. Zaskočilo ma však, že ani súkromná sféra nefunguje tak efektívne ako som si myslel. Každopádne som zistil, že nástupom do práce sa proces vzdelávania ešte len naplno rozbieha.

Je možné porovnať študentský život na FRI UNIZA s Vaším súčasným pracovným životom?

Študentský a pracovný život je z môjho pohľadu veľmi odlišný. Ten študentský poskytuje oveľa väčšiu slobodu a preto ho odporúčam využiť naplno (experimentovať, vzdelávať sa, cestovať a realizovať svoje nápady).

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste opäť študovať na FRI UNIZA?

Pravdepodobne áno. Na konci strednej školy som si ešte nebol istý, v ktorej oblasti chcem pracovať, aj keď som vedel, že ma bavila matematika a logické myslenie. Štúdium na FRI mi poskytlo prehľad o možnostiach a základy pre výber ďalšieho smerovania.

Odporučili by ste štúdium na FRI UNIZA ďalším generáciám?

Áno. Aj keď úspech (nech už je to pre každého čokoľvek) záleží na prístupe študenta a dá sa dosiahnuť na akejkoľvek škole alebo aj bez nej. FRI však poskytuje vo vysokej kvalite možnosti potrebné na dosiahnutie tohto úspechu.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI UNIZA pre Váš podnik?

Pre náš podnik sú využiteľní študenti rôznych zameraní (HR, IT, Financie). Dôležitá je znalosť anglického jazyka a výhodou je aj skúsenosť z medzinárodného prostredia. Na pohovoroch kladieme dôraz aj na osobnosť daného človeka, ochotu učiť sa a flexibilitu. Myslím si, že veľké percento absolventov FRI toto spĺňa. 

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI UNIZA.

Odporúčam využiť všetky možnosti získania praktických skúseností počas štúdia (stáže, spolupráca s firmami pri bakalárskych a diplomových prácach) a taktiež využiť možností zahraničných pobytov (Erasmus, štipendiá).

Popíšte prosím, víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

V nasledujúcich týždňoch sa posúvam v rámci firmy na pozíciu Business Analysis Lead, na ktorej budem viesť a budovať tím analytikov. Verím, že najbližších pár rokoch sa mi podarí vybudovať tím, v ktorom bude vládnuť otvorená a priateľská atmosféra a našu prácu zefektívnime natoľko, že si budeme môcť kedykoľvek v kľude zahrať stolný futbal 🙂

Sledujete naďalej život na FRI?

Áno, sledujem facebookovú skupinu Alumni FRI a som v sporadickom kontakte aj s niektorými profesormi fakulty.

 

Ďakujeme za Váš čas a ochotu podporiť vzdelávanie, vedu a výskum.