Dozorná rada má troch členov, ktorých zvolilo Valné zhromaždenie. Predkladá po každom svojom zasadnutí valnému zhromaždeniu hodnotiacu správu. Členmi Dozornej rady sú:

 • predseda: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
 • členovia: Ing. Milan Remiš a Ing. Mária Ďurišová, PhD.

Dozorná rada:

 1. kontroluje plnenia uznesení valného zhromaždenia a činnosť výkonného výboru združenia,
 2. za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia,
 3. dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia,
 4. kontroluje hospodárenie združenia,
 5. volí zo svojich členov predsedu dozornej rady, ktorý riadi činnosť dozornej rady.

Dozorná rada je oprávnená požiadať výkonný výbor o zvolanie valného zhromaždenia v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť združenia. Ak výkonný výbor nezvolá valné zhromaždenie do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti dozornej rady výkonnému výboru (predsedovi alebo výkonnému tajomníkovi), dozorná rada zvolá valné zhromaždenie do jedného mesiaca od dňa uplynutia lehoty pre zvolanie valného zhromaždenia výkonným výborom.

Daňové priznania a účtovné závierky
 • Daňové priznanie ALUMNI FRI za rok 2020 nájdete tu a účtovnú závierku za rok 2020 nájdete tu.
 • Účtovnú závierku za rok 2019 nájdete tu.
 • Daňové priznanie ALUMNI FRI za rok 2017 nájdete tu a účtovnú závierku za rok 2017 nájdete tu.
 • Daňové priznanie ALUMNI FRI za rok 2016 nájdete tu a účtovnú závierku za rok 2016 nájdete tu.
 • Daňové priznanie ALUMNI FRI za rok 2015 nájdete tu a účtovnú závierku za rok 2015 nájdete tu.