Valné zhromaždenie

Home/Dokumenty/Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán občianskeho združenia Alumni FRI. Do jeho kompetencie a pôsobnosti patrí:

 1. volí a odvoláva členov Výkonného výboru a ostatných orgánov združenia a určuje ich počty,
 2. schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok,
 3. môže rušiť alebo meniť rozhodnutia výkonného výboru,
 4. schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia,
 5. schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia,
 6. schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny,
 7. schvaľuje zánik združenia,
 8. rozhoduje o zlúčení a dobrovoľnom rozpustení združenia a o nakladaní s jeho majetkom po
 9. zániku.
 10. rozhoduje o ďalších skutočnostiach, ktoré si vyhradí.

 

Zápisnice z valného zhromaždenia OZ ALUMNI FRI
 • Štvrté valné zhromaždenie sa uskutočnilo 21.09.2018 o 14:00 h. v priestoroch sídla združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Tretie valné zhromaždenie sa uskutočnilo 18.09.2017 o 15:00 h. v priestoroch sídla združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Druhé valné zhromaždenie sa uskutočnilo 23.8.2016 o 15:00 h. v priestoroch sídla združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
 • Prvé valné zhromaždenie sa uskutočnilo 15.06.2015 o 16:00 h. v priestoroch sídla združenia. Zápisnicu si môžete pozrieť tu.
ALUMNI FRI Your text that should be in different languages
Prihláste sa na odber aktuálnych noviniek z Fakulty riadenia a informatiky!